Dovoljena je uporaba žarov le na za-to predvideni travnati ploščadi v območju prireditve.

Prepovedano je:

Za upoštevanje domskega reda in zgoraj opisanih navodil v študentskih domovih in njihovi okolici bo skrbelo povečano
število varnostnikov pristojne varnostne službe.

Direktorica:
Lidija Divjak Mirnik, prof.

Instructions for the participants on the event "Lampiončki 2017", on 16th of May 2017.

The use of grills is allowed only on the grass platform planned for that, in the area of the event.

It is forbidden:

For respecting the Dormitory Rules and the above instructions in dormitories and their surroundings will be responsible
an increased number of security people from the security service.

Director:
Lidija Divjak Mirnik, prof.